Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Aktualności » Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  • Flaga powiatu
    Flaga powiatu

Informacja dotycząca projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

 

Powiat Lipski przystąpił do realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Okres realizacji projektu: lipiec- listopad 2020 r.

 

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w  pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia choroby COVID- 19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym: zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym: zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

 

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych- 18 podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia (35- laptopów, 10- komputerów) na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek, zakup środków  dezynfekcyjnych).

Wartość projektu: 147 450 zł

Płatność ze środków europejskich: 124 270, 86 zł-  co stanowi 84,28%
Ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 23 179,14 zł- co stanowi 15,72%

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku pod numerem telefonu (48) 3781011 lub za pomocą poczty elektronicznej pcprlipsko@op.pl.


 

  • icoprojekt.pdf, Pełna treść informacji w formacie PDF