Szkoły średnie z terenu powiatu lipskiego otrzymały dotacje.

Archiwum » Archiwum 2021 » Szkoły średnie z terenu powiatu lipskiego otrzymały dotacje.

19 października w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Starosta Powiatu Lipskiego - Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Powiatu Lipskiego - Maria Węgrzecka oraz Skarbnik Powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik podpisali dwie umowy.
Jedna dotyczy przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą „Aktywna tablica”. Dotacja w wysokości 84 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Kwota wkładu własnego wynosi 21 000 zł.
Cel dotacji - doposażenie w niezbędny sprzęt trzech szkół: ZSOiT w Lipsku (Technikum, Liceum ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła I stopnia), ZS w Solcu nad Wisłą (Liceum Ogólnokształcące) i ZST w Siennie (Technikum im. Ks. Mjr Stanisława Domagańskiego oraz Branżowa Szkoła I stopnia). Głównym przeznaczeniem Programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Druga umowa dotyczy przyznania środków z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3. Tę dotację otrzymał ZSOiT w Lipsku w kwocie 12 000,00 zł. Kwota wkładu własnego wynosi 3 000,00 zł. Główne priorytety Programu to m.in.: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz promocja czytelnictwa.

Foto: SP w Lipsku

  • Uczestnicy wydarzenia prezentują podpisane umowy.
    Uczestnicy wydarzenia prezentują podpisane umowy.