Kwalifikacja wojskowa 2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU LIPSKIEGO W 2019 ROKU

Podstawa prawna;

1). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

2). Zarządzenie Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019r. na terenie województwa mazowieckiego.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą:

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1998-1999 r., które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowe ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019  kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 994);

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ustala się następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

1) kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

2) kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

3) kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia badanego komisja nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej można zaliczyć badanego do kategorii B, pozostawiając mu czas na diagnostykę i leczenie oraz skompletowanie dokumentacji lekarskiej.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może kierować osoby na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub obserwację szpitalną.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej :

 

  1. po raz pierwszy – przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:
  1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dotyczącą stanu zdrowia.

ponadto, dla potrzeb ewidencji wojskowej zgłaszający się do kwalifikacji  po raz pierwszy, przedstawia na rejestracji:

 

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

  1. przed komisję lekarską kolejny raz – przedstawia tej komisji dowód osobisty i książeczkę wojskową oraz dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia w okresie od poprzedniej kwalifikacji;

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU LIPSKIEGO W 2019 R.

 

1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:

27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 14 - Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-

Tel.; 48 37 80 804 (internat), kom. 790 303 024 (sekretarz)

 

2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej: 1 kwietnia, zakończenie kwalifikacji; 10 kwietnia 2019r.

3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu lipskiego;

 

Lp.

Gmina

Data

stawiennictwa

Uwagi

(kolejność stawiennictwa)

1.

Ciepielów

01.04

1

2.

Rzeczniów

02.04

2

3.

Lipsko

03.04.-04.04

3

4.

Chotcza

04.04

4

5.

Solec nad Wisłą

05.04

5

6.

Sienno

08.04

6

7.

Dzień dla kobiet

09.04

7

8.

Dzień dodatkowy

10.04

8

9.

Razem Powiat

8 dni

 

 

4. Skład osobowy- Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Lipskiego.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Komisji

specjalność / stanowisko

1.

Stertnik Janusz

Przewodniczący

Lekarz ortopeda

2.

Anna Mital Wiśniewska

Sekretarz

Referent w Starostwie Powiatowym

3.

Agata Bochenek

Obsługa miary i wagi

Pielęgniarka