Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Charakterystyka

Ukształtowanie terenu

Powiat lipski położony jest na obszarze trzech jednostek fizjograficznych. Przeważająca jego część znajduje się na Równinie Radomskiej, południowo-zachodnie tereny leżą na obszarze Przedgórza Iłżeckiego, a u wschodniej granicy malownicza dolina największej polskiej rzeki tworzy Małopolski Przełom Wisły. Poszczególne krainy mają odmienne cechy geologiczne co wpływa na zróżnicowanie ukształtowania powierzchni. Dominującymi formami terenu są równiny denudacyjne, dolina Wisły z nawiązującymi do niej dolinkami jej dopływów, oraz plejstoceńskie wydmy i pola piasków przewianych.

Warunki hydrologiczno - meteorologiczne

Powiat lipski jest ubogi w ilość wód powierzchniowych. Przez powiat przepływają 4 rzeki: Wisła, Kamienna, Iłżanka i Krępianka. Do nielicznych zasobów wodnych zgromadzonych w zbiornikach, należą:

 • zbiornik retencyjny w Lipsku - 5 ha, średnia głębokość około 1m,
 • zbiornik retencyjno - rekreacyjny w Katarzynowie, gm. Lipsko - 2 ha, średnia głębokość około 1 m,
 • stawy hodowlane w miejscowości Wielgie, gm. Ciepielów - 10 ha,
 • stawy hodowlane w miejscowości Boży Dar, gm. Lipsko - 5 ha,
 • stawy hodowlane w miejscowości Krzyżanówka, gm. Sienno - 5 ha,
 • zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Kępa Piotrawińska, gm. Solec - 2 ha,
 • zbiornik naturalny (pozostałość starorzecza Wisły) w miejscowości Pawłowice, gm. Solec - 2 ha.

Pod względem klimatycznym należy do najbardziej zróżnicowanych regionów w kraju. Sprzyja temu głównie urozmaicony teren, który wpływa w znacznym stopniu na przebieg zjawisk meteorologicznych:

 • średnie roczne temperatury: 7,5 - 8,0°C
 • średnie wieloletnie sumy opadów: 550 - 600 mm,
 • średnia liczba dni z pokrywa śnieżną: 70 - 80 dni,
 • przeważający kierunek wiatru: zachodni.

Struktura zatrudnienia i urbanistyka

Powiat ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 5200 ha, w tym grunty orne 4520 ha. Liczba gospodarstw rolnych w powiecie lipskim wynosi ok. 7900, przy czym powierzchnia gospodarstwa wynosi około 5 ha, najwięcej gospodarstw jest w przedziale do 5 ha - 3450 oraz w przedziale od 5 do 10 ha - 3400.

Obszary leśne zajmują obszar 140,03 km2 tj. około 19% powierzchni w tym:

 • lasy państwowe -60,72 km2;
 • lasy indywidualne - 79,31 km2;

Występujące kompleksy leśne zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego, drzewostanem dominującym jest sosna.

Sieć komunikacyjna

Na terenie powiatu lipskiego nie występują trasy kolejowe. Przez jego teren przebiega droga krajowa Nr 79 relacji: Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Lipsko - Ożarów - Sandomierz (dł. 27,8 km - w obrębie powiatu) oraz pięć dróg wojewódzkich na odcinkach (łączna ich długość - 74,8 km):

 • 747 - Solec - Lipsko - Pasztowa Wola;
 • 754 - Solec - Pawłowice - Zemborzyn;
 • 817 - Kłudzie - Solec;
 • 874 - Gołębiów - Wola Solecka - Boiska - Kłudzie;
 • 900 - w Raju od drogi 754 do rzeki Wisły.

Istniejąca sieć dróg powiatowych i gminnych zapewniają dojazd do wszystkich sołectw. W powiecie lipskim nie ma wiaduktów i mostów o istotnym znaczeniu strategicznym. Do najważniejszych mostów należą:

 • Ciepielów (most żelbetonowy) na rzece Iłżance, droga 79;
 • m. Lipsko (4 mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance;
 • 1 na drodze 79,
 • 1 na drodze 747,
 • 2 na drogach lokalnych;
 • Zofiówka (most żelbetonowy) na rzece Krępiance na drodze lokalnej;
 • Nowa Wieś (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej;
 • Solec i Przedmieście Bliższe (mosty żelbetonowe) na rzece Krępiance;
 • 2 na drodze 747,
 • 2 na drodze 754,
 • pozostałe na drogach lokalnych;

Wola Pawłowska i Zemborzyn (2 mosty żelbetonowe) na rzece Kamiennej na drogach lokalnych;

Dziurków (most drewniany) na rzece Krępiance na drodze lokalnej.

Przemysł

Przemysł jest słabo rozwinięty i koncentruje się głównie w mieście Lipsku. Działalność gospodarczą prowadzi 1502 podmioty gospodarcze, z których 800 (53%) mieści się na terenie Miasta i Gminy Lipska. Występujące zakłady to w ok. 90% małe firmy zatrudniające poniżej 50 osób. Dominującym profilem prowadzonej działalności jest handel i usługi , którą prowadzi 43% podmiotów gospodarczych. Działalność produkcyjną prowadzi jedynie 8,3% podmiotów gospodarczych. Gospodarka mieszkaniowa związana ze spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym wiąże się z Lipskiem, gdzie znajdują się zasoby mieszkaniowe 4 Spółdzielni mieszkaniowych. Najwyższe budynki posiadają 5 kondygnacji nadziemnych.

Największe zakłady przemysłowe na terenie Powiatu Lipskiego to:

 • ZPOW "Scandic Food" Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Spacerowa 8 - przetwórstwo owoców i warzyw;
 • "KINGSPAN" Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Lipsku, ul. Przemysłowa 20 - produkcja płyt warstwowych i drzwi chłodniczych;
 • "Mleko" Sp. z o.o. w Lipsku, ul. Przemysłowa 3, przerób mleka;
 • PPUH "Marbet" w Lipsku, ul. Armii Krajowej 12, przemysł metalowy;
 • PPHU "Unimar" w Lipsku, ul. Czachowskiego 63, przemysł metalowy;
 • PPHU "Rol - Mot" Sp. z o.o. w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 29, przemysł metalowy.

Materiał zaczerpnięty z "POWIATOWEGO PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO" (autor: Marian Wodnicki).